UTWORY PRAWA AUTORSKIEGO i PRAW POKREWNYCH

Utwory prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności: utworów technicznych, utworów wzornictwa przemysłowego, utworów fotograficznych, utworów graficznych

  • reprezentowanie podmiotów krajowych i zagranicznych
  • obliczanie wynagrodzenia autorskiego za korzystanie z utworu
  • opracowanie opinii dot. naruszenia autorskich praw osobistych
  • opracowanie opinii dot. naruszenia autorskich praw majątkowych
  • doradztwo, opinie prawne i analizy w sprawach z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych
  • opracowywanie umów o kupna – sprzedaży praw własności oraz umów licencyjnych
  • opinie sądowe